Menu

Vedtægter


Klublov for Hadsund Boldklub Fodbold


Klubloven danner i samspil med fodboldloven en aktiv ramme om al fodboldtræning – og kamp i HBF.

På og udenfor fodboldbanen forventes uden ophold lovenes indhold og den ånd

de er skrevet i efterlevet af alle medlemmer, ledere , hjælpere m.m.


§ 1:
Klubbens navn er Hadsund Boldklub og er hjemmehørende i MARIAGERFJORD KOMMUNE.
Klubben er stiftet i 1926.

§ 2:
Klubben er medlem af Jysk Boldspil Union/Dansk Boldspil Union og Dansk Idræts

Forbund og efterlever altid aktivt Unionerne og Forbundets retningslinjer og anbefalinger.

§ 3:

Kerneydelsen

HBF har året rundt tilbud om fodbold med stor social, sundhedsmæssig og

sportslig kvalitet, synlighed og gennemslagskraft i og omkring klubben.

§4:

Vision

HBF er lokalområdets social, sundhedsmæssig og sportsligt mest attraktive

fodboldklub med et levende klubmiljø, hvor alle, øvede som uøvede børn, unge og

voksne, er lige velkomne og ligevægtige.

 §5:

Mission

HBF skal tilbyde alle lokalområdets piger, drenge, unge og voksne, øvede som

uøvede et sundt sportsligt fodboldtilbud på forskellige niveauer i et forpligtende

fællesskab – hele året.

 §6:

Medlemmer

HBF optager medlemmer, der selv eller ved forældrene tilkendegiver at ville holde

klub- og fodboldloven efterrettelige, samt til enhver tid rette sig efter de

retningslinjer og anbefalinger fodboldens primære organisationer JBU, DBU og

Dansk Idræts Forbund opstiller. Medlemmer eller dennes forældre, der ikke

overholder ovenstående retningslinier og anbefalinger kan imødese først påtale,

efterfølgende advarsel og ved gentagelse eksklusion af bestyrelsen.

 § 7:

Medlemsmødet

Medlemsmødet er HBF´s øverste myndighed, og kun den kan ændre klubloven.

Medlemsmødet afholdes senest ultimo januar og indkaldes med mindst 2 ugers

varsel ved opslag i lokale aviser . Medlemsmødet er beslutningsdygtig uanset det

fremmødte antal medlemmer. Medlemsmødet skal indeholde følgende punkter:                     

  1.      Valg af dirigent.

  2.      Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

  3.      Aflæggelse af afdelingens regnskab og budget.

  4.      Afdelingens fremtid.

  5.      Behandling af indkomne forslag.

  6.      Valg af afdelingsformand (Lige år).

  7.      Valg af sekretær (Lige år).

  8.      Valg af 1 bestyrelsesmedlem (Ulige år).

  9.      Valg af suppleant.

10.       Eventuelt.

 Indkomne forslag skal, for at nyde fremme, være formanden i hænde senest

2 uger før medlemsmødet.

Bestyrelsens forslag offentliggøres samtidig med medlemsmødets indkaldelse.

Samtlige klublovændringer vedtages med simpelt flertal i afgående bestyrelse,

på medlemsmødet blandt de på medlemsmødet fremmødte medlemmer eller

forældre, samt i den nye bestyrelse.

Ekstraordinært medlemsmøde kan indkaldes senest 8 dage efter beslutningen,

enten af et flertal fra bestyrelsen eller når mindst 15 navngivne medlemmer

indsender skriftlig begæring herom indeholdende motiveret dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med 14 dages varsel

med angivelse af dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det

fremmødte antal medlemmer og forældre.

Der gælder samme afstemningsregler som ved ordinær generalforsamling.

 § 8:

Kontingent

Kontingent fastsættes af afdelingens øverste myndighed. Kontingentet fastsættes

under hensyntagen til de med afdelingens drift forbundne udgifter.

Manglende kontingentindbetaling betragtes, som misligholdelse af medlemskab,

og kan medføre eksklusion.

 § 9:

Ledelsen og organisation

HBF er baseret på klare ansvar- og funktionsfordelinger i en enkel 3-2-1 sportslig

og administrativ ledelse- og organisationsstruktur. 3 medlemmer til bestyrelsen

vælges på medlemsmødet og konstituerer sig selv efterfølgende med en formand,

en sekretær og en medlem. 2 udvalgsformænd, Sport og Aktivitet, ansættes af bestyrelsen.

 

§ 10:

Klubpolitikker

HBF har i fuld overensstemmelse med JBU, DBU og DIF´s retningslinjer og

anbefalinger formuleret enkle men klare klubpolitikker omkring:

  Fodboldtilbuddet – Bredde og talent.

 Etisk kodeks – Fair Play.

 RUF – Rekruttering, udvikling og fastholdelse af trænere,

   spillere og ledere og hjælpere.

 Mobning.

 Røg, alkohol og stoffer.

 Krisehåndtering.

 Pædofili.

 Information og kommunikation.

 Salg og marketing.

 Aktiv budgettering.

 

§ 11:

Regnskabsperiode

Klubbens regnskabsperiode er kalenderåret.

 

§ 12:

Opløsning

Ved klubbens opløsning tilfalder eventuelle værdier Hadsund Boldklub af 1926.

 

§ 13:

I tilfælde hvor disse klublove måtte være utilstrækkelige er bestyrelsen

bemyndiget til under ansvar overfor medlemsmødet at træffe de nødvendige

Luk