Menu

Vedtægter

image

Hadsund Boldklub af 1926

§   1            Navn og hjemsted

     1.1         Klubbens navn er Hadsund Boldklub af 1926 (HB).

     2.2         Klubbens hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

 

§   2            Formål

     2.1         Klubbens formål er at samle ungdommen til udøvelse af fodbold, håndbold

                   eller anden idræt.

     2.2         Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med

                   udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke

                   folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar

                   for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§   3            Organisation

     3.1         Klubben består af 4 økonomisk selvforvaltende underafdelinger,

                   som er:

·           Hadsund Boldklub Håndbold (HB Håndbold)

·           Hadsund Boldklub Fodbold (HB Fodbold)

·           Hadsund Boldklub Pentanque/Oldgirls (HB Petanque)

·           Hadsund Boldklub Gymnastik (HB Gymnastik)

     3.2         Klubben og dens underafdelinger skal være tilsluttet organisationer under

                   Dansk Idræts Forbund (DIF).

     3.3         Klubben og dens underafdelinger kan være tilsluttet organisationer under

                   DGI og lignende organisationer.

     3.4         Klubben kan etablere nye underafdelinger, der står i naturlig forbindelse med

                   klubbens virksomhed.

     3.5         Ingen af underafdelingerne kan udtræde af klubben uden

                   generalforsamlingens godkendelse.

    

§   4            Overordnet ledelse

     4.1         Klubbens øverste ledelse er hovedbestyrelsen, der består af et forretnings-

                   udvalg med 3 medlemmer og den til enhver tid værende formand for hver

                   af de selvstændige underafdelinger.

                   Medlemmer til forretningsudvalget vælges på generalforsamlingen for 2 år

                   ad gangen, således at 2 medlemmer er på valg i lige årstal og 1 medlem er

                   på valg i ulige årstal.

                   Forretningsudvalget bør tilstræbes sammensat af personer med kompetancer

                   til at varetage klubbens overordnede interne og eksterne kommunikation,

                   idrætspolitiske virke, administration og økonomi på et niveau, som

                   modsvarer de til enhver tid værende omgivelser.

                   Hovedbestyrelsen afholder møde, når et hovedbestyrelsesmedlem forlanger det.

                   Forretningsudvalget skal mindst lade afholde 4 hovedbestyrelsesmøder hvert år.

     4.2         Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.

     4.3         De i §§ 7.7 og 9.1 nævnte tilfælde skal dog mindst 6 medlemmer være tilstede.

     4.4         Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger.

 

 

     4.5         Hovedbestyrelsen udpeger hvert år efter behov personer til særlige

                   udvalg/specielfunktioner, f.eks.

a.      Økonomi- og administrationsudvalg

b.      Kommunikations- og markedsføringsudvalg

c.      Idrætspolitisk udvalg

d.      Materiel- og stadionudvalg

e.      Vedtægtsudvalg

f.       Vision, mission og strategiudvalg

g.      Sponsorudvalg

h.      Hadsund hallerne

i.       Fanebærer

 

     4.6         Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder

                   forretningsorden for særlige udvalg.

 

§   5            Klubbens daglige ledelse

     5.1         Forretningsudvalget varetager klubbens daglige ledelse og er ansvarlig

                   over for hovedbestyrelsen.

     5.2         Klubben tegnes ved underskrift af 2 af forretningsudvalgets 3 medlemmer.

                   Ved gældsoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af

                   samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen.

     5.3         Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

 

     5.4         Medlemmer af forretningsudvalget har ret til uden stemmeret at overvære

                   og deltage i underafdelingernes møder.

 

§   6            Klubbens og medlemmernes hæftelse

     6.1         Bestyrelsesmedlemmer i hovedbestyrelsen, medlemmer af udvalg, klubben,

                   underafdelinger eller underafdelingernes medlemmer hæfter ikke personligt

                   for de af klubben eller underafdelingerne indgåede forpligtelser, for hvilke

                   alene klubben, udvalgene eller underafdelingerne hæfter med deres

                   respektive formuer.

     6.2         Klubbens og underafdelingernes medlemmer har ikke nogen økonomisk

                   forpligtelse over for klubben ud over kontingentforpligtelsen.

     6.3         Klubbens og dermed underafdelingernes medlemmer har ikke krav på nogen

                   del af foreningens eller underafdelingernes formue eller udbytte af nogen art.

     6.4         Underafdelingerne må ikke uden hovedbestyrelsens samtykke optage

                   driftskreditter eller lån.

     6.5         Underafdelingerne råder selvstændigt over deres egne pengemidler,

                   herunder indtægter fra igangværende aktiviteter.

 

 

 

 

§   7            Specielle forhold

     7.1         Hovedbestyrelsen fastsætter, hvis det økonomisk er påkrævet, de enkelte

                   underafdelingers andel af fællesudgifter til stadionanlæg, klubhusdrift m.v.

     7.2         Underafdelingerne må ikke påbegynde nye aktiviteter af nogen art, før de er

                   godkendt af hovedbestyrelsen.

     7.3         Hovedbestyrelsen kan, mod et årligt driftstilskud til underafdelingen af

                   samme størrelse som aktiviteternes nettoprovenu, overtage underafdelingens

                   igangværende aktiviteter.

 

     7.4         Ethvert medlem skal til enhver tid rette sig efter klubbens love og

                   bestemmelser, samt de af hovedbestyrelsen trufne beslutninger.

                   Overtrædelse kan medføre karantæne, der idømmes af hovedbestyrelsen.

     7.5         Eksklusion af aktive kræver enstemmighed i hovedbestyrelsen, jfr. Pkt. 4.3.

     7.6         De til enhver tid værende økonomisk selvforvaltende underafdelinger

                   fastsætter selv deres vedtægter, hvoraf skal fremgå, at de er tilsluttet

                   Hadsund Boldklub af 1926.

     7.7         Underafdelingers vedtægter må ikke være i strid med Hadsund

                   Boldklubs fællesvedtægter.

     7.8         Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig meddelelse til

                   hovedbestyrelsen med 14 dages varsel.

     7.9         Klubben er åben for alle, herunder børn og unge under 25 år.

 

§   8            Generalforsamling

     8.1         Generalforsamlingen har den øverste besluttende myndighed i

                   alle fællesanliggender.

     8.2         Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i februar måned.

     8.3         Generalforsamlingen indvarsles med 14 dages varsel ved annoncering.

     8.4         Den ordinære generalforsamlings dagsorden er følgende:

1.      Valg af dirigent.

2.      Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning.

3.      Aflæggelse af hovedbestyrelsens regnskab, herunder de enkelte

       underafdelingers driftsresultater og budget for det kommende år.

4.      Klubbens fremtid.

5.      Behandling af indkomne forslag.

6.      Valg af medlemmer til forretningsudvalget:

       Forretningsudvalget består af 3 medlemmer samt 2 suppleanter.

7.      Orientering fra underafdelingerne.

8.      Eventuelt.

 

     8.5         Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt forældre til

                   aktive medlemmer under 16 år, har stemmeret.

     8.6         Valgbar er ethvert myndigt medlem af en under Hadsund Boldklub hørende

                   underafdeling.

     8.7         På generalforsamlingen afgøres sagerne ved almindeligt stemmeflertal, dog

                   kræves til ændring af og tilføjelse til disse vedtægter, at mindst ¾ af de

                   afgivne stemmer er for forslaget. Til ændring af klubbens formål og til

                   vedtagelse af klubbens opløsning kræves vedtagelse med ¾ flertal på 2 af

                   hinanden følgende generalforsamlinger

     8.8         Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom fremsættes.

     8.9         Der føres protokol/referat over vedtagne beslutninger.

     8.10       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

                   hovedbestyrelsen i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

    

     8.10a    Forslag til vedtægtsændringer, der medfører ændringer i afdelingerne i

                   Hadsund Boldklub, skal først behandles på et medlemsmøde i den/de

                   berørte afdelinger.

     8.11       Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 5 af hovedbestyrelsens

                   medlemmer forlanger det, eller når mindst 30 stemmeberettigede

                   medlemmer af underafdelingerne indsender skriftlig meddelelse herom til

                   hovedbestyrelsen med angivelse af dagsordenen.

     8.12       Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel

                   ved annoncering og skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet er

                   rejst.

 

§   9            Æresbevisninger

     9.1         Eventuelle ønsker om tildeling af æresbevisninger til personer, der i særlig

                   grad har gjort sig fortjent hertil, skal fremsendes til HB´s hovedbestyrelse.

 

§   10          Regnskab og revision

     10.1       Klubben og de økonomisk selvforvaltende underafdelingers regnskabsår går

                   fra 1. januar til 31. december.

     10.2       Hadsund Boldklubs regnskab, som omfatter underafdelingers 

                   regnskab og regnskab for fælles faciliteter, revideres af en eller flere

                   revisorer.

                   Disse udpeges af hovedbestyrelsen hvert år.

     10.3       Underafdelingernes regnskab revideres af de af hovedbestyrelsen udpegede

                   revisorer.

  

§   11          Klubbens opløsning

     11.1       Såfremt en af underafdelingerne opløses og dermed ophører, tilfalder 

                   underafdelingens midler Hadsund Boldklub af 1926.

     11.2       Såfremt alle underafdelinger opløses og Hadsund Boldklub af 1926 dermed

                   ophører, tilfalder en eventuel positiv formue Mariagerfjord Kommune, og

                   skal anvendes til idrætslige formål.

 

Således vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling i Hadsund Boldklub af 1926 den 25. februar 2023.

 

Hadsund Boldklub af 1926

 

Luk