Menu

Vedtægter

Afdelingsvedtægter

HB Gymnastik er en afdeling under Hadsund Boldklub af 1926.
Afdelingen er underlagt hovedbestyrelsens vedtægter.

Formål

HB Gymnastik har til formål med udgangspunkt i gymnastikken og det forpligtende fællesskab,
at styrke den enkeltes sundhed og trivsel, samt fremme medlemmernes lyst til at engagere sig i
og tage medansvar i og for afdelingen. At gå til gymnastik skal for alle være sjovt, udfordrende og lærerigt.

Mission

HB Gymnastik tilbyder lokalområdets børn, unge og voksne, øvede som uøvede, at mødes i et gymnastik
fællesskab hvor:

 • Der er rart at komme til gymnastik og hvor ingen føler sig klemt eller overset
 • Der er plads til alle uanset om man er øvet eller uøvet gymnast
 • Alle taler pænt til hinanden - både gymnaster og instruktører
 • Alle gymnaster skal have mulighed for at udvikle sig både som gymnast og som menneske
 • Alle gymnaster mødes af anerkende og opmuntrende instruktører

Depot og materiel

HB Gymnastik har eget aflåst depotrum. Dette rum indeholder alle afdelingens rekvisitter.
Disse rekvisitter repræsenterer store investeringer for afdelingen. Det er derfor vigtigt at
alle udviser ansvar og passer godt på vores rekvisitter

Medlemsmøde

Medlemsmødet er gymnastikafdelingens øverste myndighed. Medlemsmøde holdes ultimo januar og
indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved opslag i lokal avis. Medlemsmødet er beslutningsdygtig uanset
det fremmødte antal medlemmer. Medlemsmødet skal indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 • Aflæggelse af afdelingens regnskab og budget
 • Afdelingens fremtid
 • Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før mødet
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen (vælges for to år)
 • Valg af suppleant (vælges for to år)
 • Eventuelt

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er op til 7 medlemmer og mindst 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges
parvis for 2 år, så der er forskellige på valg i lige og ulige år. Bestyrelsen konstituere sig på  første møde
efter medlemsmødet

Stemmeret

Aktive og passive medlemmer, instruktører og medhjælpere har stemmeret fra 14 år
Aktive medlemmer under 14 år kan repræsenteres af én forældre / værge
Valgbare er aktive og passive medlemmer, instruktører, forældre og medhjælpere fra 16 år

 

Opløsning

Ved opløsning af afdelingen tilfalder afdelingens midler Hadsund Boldklub af 1926

Luk